Clicky

پروژه آقای دکتر گلریز

این پروژه در سال 1390 در گرگان - خیابان شهریور مرکزی به انجام رسید
یکی از اولین پروژه هایی که توسط شرکت ساختمانی تیما انجام شد